Stallingsvoorwaarden

1. Toepassing
a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij A2 Camperstalling, hierna te noemen A2 Camperstalling, als verhuurder van stallingsruimte optreedt.
b) De huurder is een ieder die enig object (zijnde amper, caravan, vouwwagen, boot, auto) stalt bij A2 Camperstalling. Hierna te noemen huurder
c) De stallingsruimte is gevestigd op Bientjesweg 7 Ospel (Nederweert)
d) Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
e) De stallingsovereenkomst tussen A2 Camperstalling en de huurder komt tot stand bij het volledig invullen van het inschrijvingsformulier door de huurder, waarbij huurder met ondertekening heeft verklaard een exemplaar van de stallingsvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.

2. Stallingsperiode
a) Het stallingsjaar voor de winterstalling loopt van 1 oktober t/m 31 maart, voor de zomerstalling (eventueel buiten) loopt van 1 april t/m 30 september.
b) Het contract wordt – tenzij anders uitgesproken – aangegaan voor een periode van tenminste een jaar.
c) Zonder tijdige opzegging wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar.
d) Deze overeenkomst is tussentijds niet opzegbaar door de huurder.

3. Beëindigen stalling- opslagcontract
a) De stallingsovereenkomst kan zowel door A2 Camperstalling als door de huurder, uiterlijk 2 maanden voor afloop van het lopende stallingsjaar, schriftelijk worden opgezegd.
b) A2 Camperstalling behoudt zich het recht om het contract voortijdig te beëindigen indien:
– de huurder zich niet houdt aan contractuele verplichtingen.
– a2camperstalling uitoefening van het bedrijf zou staken.

4. Openingstijden
a) Een object ophalen en brengen is mogelijk na een telefonische afspraak.
b) Zondags en op feestdagen is de stalling gesloten.

5. Stallingssom en betaling
a) De stallingssom wordt berekend over de volledige lengte van het gestalde object.
b) De huurder dient de betaling van het verschuldigde bedrag voor aanvang van de nieuwe periode te hebben voldaan aan A2 Camperstalling.
c) Indien geen gebruik wordt gemaakt van de stalling tijdens de duur van de overeenkomst, vindt geen restitutie plaats.
d) Bij een overschrijding van het betalingstermijn heeft A2 Camperstalling het recht om rente en kosten in rekening te brengen. Huurders daarvan voor 1 augustus van elk jaar in kennis stellen.
e) De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt.
f) Indien het gestalde object wordt vervangen dient de huurder de nieuwe gegevens en de nieuwe afmeting door te geven aan A2 Camperstalling.
g) Indien het vervangende object groter is, is een vergoeding verschuldigd conform de nieuwe afmetingen; bij een kleiner object leidt dit niet tot terugbetaling van de stallingsvergoeding.
h) A2 Camperstalling heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen. A2 Camperstalling zal hiervan schriftelijk, 2 maanden voor afloop van de contractduur, de huurder in kennis stellen.
i) A2 Camperstalling heeft het recht het object van de huurder onder zich te houden totdat het verschuldigde bedrag geheel door de huurder is voldaan.
j) Gebruik van elektra wordt beschouwd als meerkosten en apart van de stallingskosten verrekend.

6. Halen en brengen
a) De huurder kan vier maal gebruikmaken van de kostenvrije haal c.q. brengservice.
b) Wanneer de huurder geen recht meer heeft op de kosteloze haal c.q. brengservice en hier toch gebruik van wil maken wordt dit in rekening gebracht.
c) De huurder kan het object ophalen en brengen na een telefonische afspraak.
d) De huurder dient tenminste twee werkdagen voor de door hem gewenste ophaaldag dit, telefonisch of per e-mail, door te geven aan A2 Camperstalling.

7. Stalling- opslagvoorwaarden
a) De huurder mag zichzelf nimmer toegang verschaffen op het terrein van A2 Camperstalling zonder toestemming.
b) De huurder mag zijn eigendom nimmer verplaatsen c.q. vervoeren zonder toestemming van A2 Camperstalling.
c) De huurder mag tijdens intreden en vertrek van de stalling geen gevaarlijke voorwerpen plaatsen in, op, boven, bij en onder het object. Onder gevaarlijke voorwerpen worden verstaan: Wapens, explosieven, steekwapens, chemicaliën en alle andere voorwerpen die in de Nederlanden verboden zijn.
d) De huurder mag geen voorwerpen achterlaten op het terrein van A2 Camperstalling.
e) Op het terrein mogen geen onderhoudswerkzaamheden worden verricht.
f) De huurder is verplicht het te stallen object te verzekeren en verzekert te houden. Het bewijs hiervan dient voor aanvang van de stallingsperiode overhandigd te worden.
g) Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaatsen aan derden al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze in gebruik te geven.
h) De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst.
i) Voor eventuele schade die voortvloeit uit deze stoffen, is de huurder aansprakelijk.
j) Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
k) Het is verboden in de stallingsruimte te roken.
l) De stalling is niet verwarmd, maak eventueel gebruik van antivries.

8. Aansprakelijkheid en verzekering
a) De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden object te verzekeren.
b) A2 Camperstalling is nimmer aansprakelijk te stellen voor verlies dan wel diefstal of schade aan het object in welke aard dan ook.
c) A2 Camperstalling is nimmer aansprakelijk te stellen voor verlies dan wel diefstal of schade aan het object veroorzaakt bij het ophalen c.q. wegbrengen en stallen.
d) De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle schade die toe wordt gebracht aan het object voor, tijdens en na verplaatsing op of buiten het terrein van A2 Camperstalling.
e) A2 Camperstalling dient met uiterste zorg om te gaan met het te verhuren object van de huurder tijdens het vervoeren en stallen van het eigendom van de huurder.
f) Op deze stallingsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing